תקנון האתר 2013-12-24T03:06:32+00:00

כללי

 • כל המבצע פעולה באתר (להלן: “המשתמש“) מצהיר ומתחייב, כי הוראות תקנון זה ידועות, ברורות לו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג’ הקשור אליו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם (להלן: “הנהלת האתר) ) עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.
 • השירות הניתן באתר הינו שירות כמפורט להלן בלבד:
  • לימוד נושאים משפטיים כלליים, אשר נועד לתת למשתמש רקע לגבי ענייני נדל”ן שונים.
  • הענקת מידע משפטי הינו כללי ביותר והוא נועד להקל על ההבנה ו/או הניסוח בלבד של המשתמש וואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני מגורם מקצועי משפטי ו/או אחר מוסמך, בנסיבות כל עניין.
  • האתר מסייע בהצגת מסמכים רשמיים ו/או אחרים המופיעים כמו שהם (As Is) באתרים רשמיים ו/או מוסדיים ו/או ממשלתיים.
  • השירות הניתן באתר אינו שירות משפטי ולא ניתן להתייחס אליו ככזה. השירות הניתן באתר אינו מחליף יעץ משפטי, והנהלת האתר ממליצה למשתמשי האתר לקבל יעוץ משפטי פרטני המתאים לנסיבותיהם.

תנאי השימוש ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר

 • תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת רכישת מוצרים באתר ו/או בעת השימוש באתר ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
 • זכות השימוש הניתנת לכל משתמש אשר רכש כרטיס כניסה לקורס/הרצאה או רכש שובר מיוחד לייצוג  משפטי הינה זכות אישית ייחודית הניתנת למשתמש. המשתמש אינו רשאי להעביר זכות זו לאחר, וכל העברת הזכות לאחר תהווה הפרה בוטה של הוראות הסכם זה ושל זכויות היוצרים של בעלי האתר בתכנים שהועברו לשימוש המשתמש.
 • זכות השימוש בדוגמאות הסכם/ שטר חוב שהשימוש בו כרוך בתשלום או לא (להלן: “המסמך)  וכן תהא אך ורק לאחר שהמשתמש אישר וקיבל על עצמו תנאי תקנון זה. השימוש בדוגמת מסמך ו/או השימוש בדוגמת טופס ייקראו יחדיו להלן: “השירות”.

רכישת המוצרים באתר

 • האתר יספק את השובר או  כרטיס הכניסה להרצאה למשתמש כפי שצוין על ידי האתר בהזמנה, בהתאם לחבילה אותה רכה המשתמש  וכן בתנאי כי המוצר אותו רכש מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע המשתמש.
 • זמן אספקה משוער באמצעות דואר אלקטרוני – תוך 14 ימי עסקים לאחר אישור ההזמנה בחברת כרטיסי האשראי.
 • זמן האספקה לקבלת ייעוץ  ייצוג משפטי בהתאם לאמור בשובר יהיה בתיאום עם רוכש השובר ובתיאום עם עו"ד אודליה שוהם וכל התנאים לאספקת השירות יהיו מתואמים באופן אישי לצרכיו המשפטיים של רוכש השובר המיוחד.
 • תוקף השובר המיוחד שנרכש הוא לשנה מיום רכישתו.
 • אם אין באפשרות הנהלת האתר לספק את המסמך המוזמן מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיעה באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא תהיה הנהלת האתר חייבת לספק את המסמך המוזמן. במקרה זה תמנע הנהלת האתר מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב, ובמידה וחוייב תשיב למשתמש את הסכום בו חוייב.
 • כל שינוי פרט כלשהו בשירות, לרבות פרטים אישיים, עובדות, מצגים, התחייבויות, מועדים וכדומה, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואין המשתמש יוכל לבוא בטענה ו/או תביעה כלשהי כלפי הנהלת האתר.

כתב ויתור והגבלת אחריות

 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא יראה בכל השירות הניתן באמצעות אתר זה ו/או מטעמו, משום יעוץ משפטי ו/ או תחליף לייעוץ משפטי – אלא ככלי הנועד להקל ולקבל מידע כללי וכדי לסייע לו בניסוח.
 • המשתמש מוותר בזה באופן בלתי חוזר ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הידע המוצע באתר ובשים לב לכך כי לא מדובר במתן יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שהשירות באתר אינו כולל ייעוץ כלשהו מתחומים הקשורים קשר הדוק בעולם המשפט, כדוגמת חשבונאות, מיסים, חבות אישית, כשרות משפטית וכדומה וכי אלו חיוניים בכל מקרה על פי נסיבותיו.

השימוש הינו אישי

 • הנהלת האתר תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 • הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. הנהלת האתר לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
 • המשתמש נותן בזאת מפורשות את הסכמתו להנהלת האתר, כנדרש עפ”י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים שלה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה למשתמש, בין אם באמצעות דוא”ל ובין בכל דרך. פרטי המשתמש יוצאו ממאגר הנתונים של הנהלת האתר היה והמשתמש יחפוץ בכך והודיע על כך להנהלת האתר באופן רשמי.

הזמנת השירות באתר

 • כדי להזמין את השירות באתר, על המשתמש ללחוץ על הכפתור הרלבנטי לפי החבילה שהוא מעוניין לרכוש והוא יועבר לדף תשלום מאובטח.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית והנהלת האתר מחזיקה את כתובת ה – IP של המחשב ששלח את ההזמנה. בעל המחשב ממנו בוצעה ההזמנה, אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו עקב כך.
 • לא יתקבלו ביטולים ולא יהיו החזרים כספיים מסיבות שאינן קשורות בבעיות טכניות.

אחריות

 • הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי כל משתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג’ הקשור אליו, אשר השתמש בשירות המופץ באמצעות אתר זה. כל העושה שימוש בשירות זה מצהיר כי הוא נושא באחריות אישית לשימוש בו. מבלי לגרוע באמור, מובהר ומודגש בזאת, כי הנהלת האתר לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות האתר.
 • הנהלת האתר תסיים את מחויבותה כלפי המשתמש עם מסירת המסמך ו/או הטופס המוזמן לדוא”ל המשתמש על פי הפרטים שהזין בדף ההזמנה.
 • הנהלת האתר לא תישא באחריות כלפי המשתמש בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות.
 • מובהר בזאת, כי השירות הניתן באתר אינו מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.

שונות

 • להנהלת האתר הזכות להפסיק להפעיל את האתר על פי שיקול דעתה המוחלט,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת השירות באופן מלא או חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת השירות, רשאית הנהלת האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
 • מבלי לגרוע באמור לעיל הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים ו/או מסמכים המופיעים ו/או הנמכרים באתר לרבות בגין שימוש ו/או הסתמכות של צדדים שלישיים.
 • הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. הנהלת האתר תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.
 • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.