מדיניות הפרטיות 2013-12-25T14:31:38+00:00

מדיניות הפרטיות של אתר www.odeliashoham.co.il

כללי

  1. הסכם מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
  2. האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.
  3. הסכם זה מסדיר את היחסים בינך המשתמש באתר לבין עו”ד אודליה שוהם.
  4. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים האמורים מתבקש שלא למסור את פרטיו באתר.
  5. חלוקת ההוראות לסעיפים ותתי סעיפים הינם לצרכי נוחיות בלבד ואינן משמשות לצרכי פרשנות

שמירה על פרטי המשתמש

במסגרת השימוש באתר המשתמש ידרש לתת פרטים. הפרטים הניתנים ע”י המשתמש נשמרים על ידנו ואינם מועברים בשום אופן לצד ג’, למעט מצבים בהם:

  • מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע
  • קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

יצירת קשר עם עו"ד אודליה שוהם

בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל עו"ד אודליה שוהם בכתובת: odeliashoham@gmail.com

שימוש בדואר אלקטרוני

מעת לעת עו"ד אודליה שוהם תשלח דואר אלקטרוני לגולשים הרשומים בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. או כל נושא אחר שעשוי לעניין את גולשי האתר שנרשמו לרשימת התפוצה של עו"ד אודליה שוהם.

איסוף פרטים

במהלך הגלישה באתר אודליה שוהם אוספת פרטים על הגולש ונתונים שונים על הגולש באתר. מעבר לאפשרויות הזנת הפרטים של המשתמש באתר, מצטבר אצל עו"ד אודליה שוהם פרטים נוספים על הגולש ובכלל זה מידע ותכנים לרבות, אך לא רק, כגון: עמודים בהם צפה המשתמש, זמן שהיה בעמוד וכו’ עו"ד אודליה שוהם שומרת על זכותה לאסוף פרטים שונים כאמור ו/או כל מידע אחר במהלך שימושו באתר. המשתמש מאשר כי לצרוך שימושו באתר תהא רשאית לשלוח ו/או להשתיל במחשבו של המשתמש בידיעתו או שלא בידיעתו קבצי זיהוי או פיקוח שונים כגון עוגיות (cookies) (אך במפורש לא קבצים זדוניים כגון וירוס, תולעים וכו) וכן רשאית עו"ד אודליה שוהם להשתמש במידה הנובע והנגזר מהמידע שנצבר בקבצים אלו לרבות לשם שימושים סטטיסטיים, פרסום ע”י עו"ד אודליה שוהם /או צדדים שלישיים, העברתו לצד שלישי לצורך קיום הוראות כל דין, מטרות מסחריות, הצגה והצבת תכנים מסל סוג באתר, אשר מותאמים אישית למשתמש ועוד.

אבטחה

על אף שעו"ד אודליה שוהם מקפידה כי המידע הנמסר ע”י הלקוח ו/או המתקבל על הלקוח ישמר בצורה בטוחה, המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאתר עשוי להפרץ וכי עקב כך עשויים גורמים לא מורשים לעשות שימוש במידע עליו, ובמקרה כאמור הוא פוטר את עו"ד אודליה שוהם מכל אחריות למידע האמור.